دکتر محمدرضا انصاری

دکتر محمدرضا انصاری

رشته و گرايش : مهندسی برق - قدرت
مرتبه : استاديار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونيک : mansari@shahreza.ac.ir
وب سايت : ansari.shahreza.ac.ir

 دکتر محسن جنتی

دکتر محسن جنتی

رشته و گرايش : مهندسی برق - قدرت
مرتبه : استاديار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونيک : mohsen.jannati@shahreza.ac.ir
وب سايت : www.mohsenjannati.ir
jannati.shahreza.ac.ir

دکتر مصطفی کاظمی

دکتر مصطفی کاظمی

رشته و گرايش : مهندسی برق - قدرت
مرتبه : استادیار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونيک : m_kazemi@shahreza.ac.ir
وب سايت : kazemi@shahreza.ac.ir

دکتر محمدحسن امیریون

دکتر محمدحسن امیریون

ام ونام خانوادگي : دکتر محمدحسن امیریون
رشته و گرايش : مهندسی برق - قدرت
مرتبه : استاديار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونيک :amirioun@shahreza.ac.ir
وب سايت :amirioun.shahreza.ac.ir

دکتر هادی گیوی

دکتر هادی گیوی

رشته و گرايش : مهندسی برق -قدرت
مرتبه : استاديار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونيک : hadi.givi@shahreza.ac.ir
وب سايت : givi.shahreza.ac.ir

دکتر سید سپهرالدین طباطبائی

دکتر سید سپهرالدین طباطبائی

رشته و گرايش : مهندسی برق - کنترل
مرتبه : استاديار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونيک : s.tabatabaei@shahreza.ac.ir
وب سايت : tabatabaei.shahreza.ac.ir

دکتر محمدرضا اسکندری

دکتر محمدرضا اسکندری

مدیر گروه

رشته و گرايش : مهندسی برق - مخابرات
مرتبه : استاديار
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونيک : mr.eskandari@shahreza.ac.ir
وب سايت : eskandari.shahreza.ac.ir

مهندس سید ایوب میرطاوسی

مهندس سید ایوب میرطاوسی

رشته و گرايش : مهندسی برق - مخابرات
مرتبه : مربی
دانشکده : فنی و مهندسی
پست الکترونيک : a.mirtavoosi@shahreza,ac,ir
ayoubmirtavoosi@gmail.com
وب سايت : mirtavoosi@shahreza.ac.ir